Extra uitleg op jouw moment

Nederlands

Bij Nederlands gaat het om leesvaardigheid, oftewel om analyseren en interpreteren, beoordelen en samenvatten. Studievaardigheden die uiteraard verder reiken dan je examens. Zo zul je bij elke studie hoofd- en bijzaken in teksten moeten onderscheiden en gericht naar informatie moeten zoeken.

Let op: Met ingang van het examenjaar 2015 krijgt het centraal examen Nederlands havo en vwo een nieuwe vorm.

Wat verandert er in 2015?
De langere tekst met vragen van het huidige examen blijft gehandhaafd. De aanpassing geldt alleen voor de geleide samenvatting:
Het nieuwe examen bevat tenminste drie teksten met vragen, waaronder ten minste één wat langere tekst die vergelijkbaar is met de huidige eerste examentekst. De teksten hebben een omvang van in totaal 3200-3800 woorden.
De zittingsduur van het examen blijft gelijk: 3 klokuren (180 minuten).
Er komen nieuwe typen vragen waarmee de vaardigheid Samenvatten getoetst wordt. Deze vragen zijn in drie categorieën ingedeeld:

  1. Reduceren tot een hoofduitspraak
  2. Ordenen van informatie
  3. Beoordelen van samenvattingen

Wat verandert nog meer in 2016?
De aftrekregeling voor spel- en stijlfouten en andere regels bij overschrijding aantal woorden. Hieronder een volledige beschrijving:

1. Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden op open vragen. Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 4 scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde. Herhaalde fouten worden als afzonderlijke fouten geteld. En wel als volgt:
1 fout of 2 fouten – 1
3 of 4 fouten – 2
5 of 6 fouten – 3
7 of meer fouten – 4

2. Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane maximum in de beoordeling betrokken

Kijk naar de filmpjes van Arnoud Kuijpers voor een uitleg en het voorbeeldexamen.

Wil je weten hoe je het beste te werk kunt gaan? Kijk dan naar:
Tekst met vragen, de theorie

Wil je oefenen, dan kan dat met de volgende examens. Hou er wel rekening mee, dat je in onderstaande examens feitelijk te maken hebt met een half examen en je dus zoals aangegeven in bovenstaande theoriebespreking ook maar de helft van de tijd moet gebruiken: 90 minuten.

Tekst met vragen, de theorie toegepast(VWO 2009-II, tekst met vragen)
Havo 2011-I, tekst met vragen
Havo 2012-I, tekst met vragen
Havo 2012-II, tekst met vragen
VWO 2010-II, tekst met vragen
VWO 2012-II, tekst met vragen
VWO 2013-I, tekst met vragen
VWO 2015-I (dit is wel een heel examen en dus heb je daar 180 minuten de tijd voor)

Geef een reactie

Niet-werkende link?
Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken. Kopieer daarvoor de URL en stuur deze naar: dedigitaledocent@gmail.com
Views